Tất cả
GĂNG TL TD [+6] 8242 TC, 12% SD, DÙ...
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 5
150,000đ
GĂNG TL NM [+7] 8647 TC, 12% SD, DÙ...
Hành Tinh: Namec
Server: Server 5
150,000đ
GĂNG TL NM [+4] 6822 TC, 12% SD, DÙ...
Hành Tinh: Namec
Server: Server 5
150,000đ